Bestuur Aurora

Praeses Saskia 
Ab-actis Frank
Quaestor Jantine

v.l.n.r.: Jantine, Saskia, Frank